Задание 2

Напишите уравнения гидролиза солей: карбоната калия, хлорида меди (II), нитрата свинца (II), фосфата натрия.

Ответ

Гидролиз карбоната калия

K2CO3 + HOH ⇄ KHCO3 + KOH
2K+ + CO32- + HOH ⇄ K+ + HCO3- + K+ + OH-
CO32- + HOH ⇄ HCO3- + OH-

Гидролиз хлорида меди (II)

CuCl2 + HOH ⇄ CuOHCl + HCl
Cu2+ + 2Cl- + HOH ⇄ CuOH+ + Cl- + H+ + Cl-
Cu2+ + HOH ⇄ CuOH+ + H+

Гидролиз нитрата свинца (II)

Pb(NO3)2 + HOH ⇄ PbOHNO3 + HNO3
Pb2+ + 2NO3- + HOH ⇄ PbOH+ + NO3- + H+ + NO3-
Pb2+ + HOH ⇄ PbOH+ + H+

Гидролиз фосфата натрия

Na3PO4 + HOH ⇄ Na2HPO4 + NaOH
3Na+ + PO43- + HOH ⇄ 2Na+ + HPO42- + Na+ + OH-
PO43- + HOH ⇄ HPO42- + OH-

1
11