6-36

Напишите уравнения реакций разложения при нагревании карбоната магния, гидрокарбоната магния, карбоната аммония, карбоната гидроксомеди (II).

Реклама

Ответ

MgCO3 `overset(t)(=)` MgO + CO2

Mg(HCO3)2 `overset(t)(=)` MgCO3 + CO2 + H2O

(NH4)2CO3 `overset(t)(=)` 2NH3 + H2O + CO2

(CuOH)2CO3 `overset(t)(=)` 2CuO + H2O + CO2

1
11
Реклама