6-37

Напишите уравнения реакций гидролиза: а) карбоната натрия; б) карбоната аммония.

Реклама

Ответ

а) Na2CO3 + HOH ⇄ NaHCO3 + NaOH

б) (NH4)2CO3 + HOH ⇄ NH4OH + NH4HCO3

1
11
Реклама